Stichting Streetlight MinistriesANBI gegevens

Evangelist Ruud Phaf reist regelmatig naar India, Pakistan, China en Afrika om daar de boodschap van Jezus liefde te prediken aan de armen. God heeft hem een grote bewogenheid gegeven voor deze volkeren.

Evangelisten Ruud en Marja Phaf

Work One Volledige naam: Stichting Streetlight Ministries
Fiscaal nummer: 819559106
K.v.K. nummer: 30242123
Bankrekening nummer: NL 41 RABO 0119167212
Contact adres: Celebesstraat 99, 3531KB Utrecht

Bestuurssamenstelling:
  • dhr. R. Phaf - voorzitter (evangelist)
  • dhr. H.A.Herbold - secretaris
  • dhr. A.W. Best- penningmeester
  • dhr. C.H.J. Benschop - bestuurslid
  • dhr. E. R.M. Weidema - bestuurslid

De doelstelling:

De stichting heeft als doel, het wereldwijd verbreiden van het evangelie van Jezus Christus, o.a. door het geven van Bijbelonderwijs en het steunen van evangelisatie aktiviteiten. Voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt hiermee of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. Daarnaast is de stichting actief in het ondersteunen en bemoedigen van zendingsprojecten over de hele wereld.


Recente werkzaamheden (2019):

- Er zijn zendingsreizen ondernomen naar de volgende landen: Malawi, Tanzania en Kenia (Afrika). Ter plaatsen zijn verschillende kerken en groepen bemoedigd, spreekbeurten gehouden en evangelisatie trainingen gegeven.
- In ons eigen land zijn predikbeurten vervuld in kerken en gemeenten, tevens Bijbelstudies en/of trainingen gehouden, ook op verschillende plaatsen.

Beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid is dat er geen beloning bestaat. De stichting betaalt geen salarissen en werkt alleen met vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen in sommige gevallen een kleine onkostenvergoeding.

Financiën:

De stichting verricht op geen enkele wijze commerciële activiteiten om haar doel te bereiken. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten. Een financiën overzicht van 2020 is beschikbaar: KLIK HIER

Beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- Het geven van onderwijs uit de Bijbel d.m.v. predikbeurten in diverse kerken en het geven van Bijbelstudies en evangelisatie trainingen in geheel Nederland en daarbuiten.

- Het verlenen van pastorale hulp en advies aan iedereen die daarom vraagt, met name d.m.v. het bezoeken van gevangenen en het bezoeken van patiënten in ziekenhuizen of instellingen.

- Het steunen van zendingsprojecten overal in de wereld, vooral onder de kansarmen die zonder hulp, geen mogelijkheden hebben tot het verkrijgen van voldoende voeding, kleding en scholing.

Copyright © 2015 Stichting Streetlight Ministries, Utrecht - E-mail:info@streetlightministries.nl